Regulamin

Strony transakcji

Sprzedawca - firma PCO LUMEX z siedzibą w 38-400 Krosno, Pużaka 51B, NIP: 6840006290 oferuje nabycie towarów umieszczonych w sklepie internetowym na stronie www.wielobranzowe.pl.

Zamówienie w sklepie internetowym Wielobranzowe.pl może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium RP oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium RP.

Przedmiot transakcji

Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego produktów jest ceną brutto i jest wyrażona w złotych polskich.

Wiążąca dla stron jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Również inne informacje zawarte na stronie sklepu, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Klienta.

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem kupujący zostanie niezwłocznie o tym poinformowany. Do Kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie Wielobranzowe.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Produkty, a zwłaszcza figurki i bombki choinkowe, są produktami wykonywanymi ręcznie, przez co mogą nieznacznie różnić się kolorystycznie od produktów prezentowanych na zdjęciach.

Opisy produktów i ich zdjęcia są własnością Wielobranzowe.pl .

Zamówienia   

Warunkiem realizacji zamówienia jest:

 • prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym Wielobranzowe.pl

 • podanie prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych.

Pracownik sklepu potwierdzi telefonicznie lub pocztą elektroniczną przyjęcie zamówienia oraz w zależności od wybranego przez Państwa sposobu płatności - prześle dalsze instrukcje (w przypadku płatności za pobraniem - informacje o wysłaniu towaru; w przypadku płatności przelewem - numer konta).

W przypadku przelewu po zaksięgowaniu wpłaty. Momentem dokonania płatności jest moment wpłynięcia ceny za określony towar na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego).

Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę, który zostanie wysłany w postaci pliku PDF na adres e-mail. Nabywca upoważnia Wielobranzowe.pl do wystawienia faktury bez jego podpisu.

Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest ostatnią okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia przez Kupującego.

 

Zamawianie przez telefon

Istnieje możliwość złożenia zamówienia przez telefon.

Aby złożyć zamówienie w ten sposób należy połączyć się z naszym działem handlowym.
 

Aby zamówić przez telefon:

 • zadzwonić do nas pod numer - 13 444 0037

 • w trakcie rozmowy utworzymy zamówienie za Ciebie

 • podaj indeksy produktów, które chcesz zakupić - znajdują się na końcu nazwy produktu np. {BOMAG0360}

 • podaj zamawianą ilość

 • podaj swoje imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu komórkowe oraz adres e-mail

 • podaj wybraną formę dostawy oraz płatności

 • po utworzeniu zamówienia na podany adres e-mail wyślemy potwierdzenie zamówienia z danymi do płatności

 • wiadomość z potwierdzeniem zawiera link do płatności on-line (jeśli taka forma płatności została wybrana)

 • na podany adres e-mail wyślemy powiadomienia o statusie realizacji zamówienia, tak samo jak przy zamówieniu internetowym.
 

Sklep zastrzega sobie prawo

 • Odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji w przypadku niedostępności zamówionego towaru. Dotyczy to również przypadków, w których na skutek oczywistej omyłki pisarskiej lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.

 • Odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych.

 • W razie dokonania płatności w formie przelewu, anulowania zamówienia jeżeli nie uregulowano przelewu w odpowiedniej kwocie w terminie maksymalnie 10 dni od daty złożenia zamówienia.

 • Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia nie zostanie potwierdzone zostaje ono odrzucone.


Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, Wielobranzowe.pl jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.

Formy płatności

Za zamówiony towar można zapłacić w następujący sposób:

 • Za pobraniem - wartość zamówienia opłacanego za pobraniem nie może przekraczać 1000 zł

 • Przelew na konto bankowe Sprzedającego, nr konta:

 • Płatność karta płatniczą - autoryzacja płatności elektronicznych przebiega na stronach Dotpay


W wyjątkowych przypadkach, przy zamówieniach towarów tworzony na indywidualne zamówienie sprzedający może wymagać płatności z góry.

Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.
Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku gdy towar nie jest dostępny na magazynie lub gdy cena towaru w sklepie odbiega od rzeczywistej.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotpayFormy i koszty dostawy

Koszty dostawy podawane są szczegółach każdego produktu w zakładce - Dostawa. 
Reklamacje

Reklamację prosimy składać w formie pisemnej wysyłając je na adres info@wielobranzowe.pl. E-mail powinien zawierać opis problemu oraz ewentualnie zdjęcia reklamowanych produktów.

Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z pracownikiem Wielobranzowe.pl , w terminie 3 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki, pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej.

Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez uwag powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie wykonana wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki lub w terminie 7 dni od daty doręczenia przesyłki droga reklamacji zostanie zamknięta.

Gwarancje

Sklep ponosi odpowiedzialność w przypadku ujawnienia się niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w wyżej wymienionej ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W razie zaistnienia niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres sklepu Wielobranzowe.pl .

Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Sklep ustosunkuje się do żądań klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli fakt istnienia niezgodności z umową zakupionego towaru w chwili wydania nie będzie oczywisty, a sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy, za zgodą konsumenta, zostanie ustalony kolejny 14 dniowy termin, w którym wykonane zostanie badanie techniczne, którego wynik będzie wiążący dla sprzedawcy. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

Zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z póź. zm.), Kupujący może zwrócić towar bez podania przyczyny składając na piśmie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 30 dni od daty odbioru przesyłki, oraz zgłaszając telefonicznie zamiar odstąpienia od umowy pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej.

Produkt podlegający zwrotowi nie może posiadać śladów użytkowania oraz musi być dostarczony wraz z jego oryginalnym opakowaniem, wszelkimi foliami zabezpieczającymi, nie później niż w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy.

Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dostarczony do Kupującego dotknięty jest uszkodzeniami pochodzenia zewnętrznego. W powyższej sytuacji obowiązują zapisy niniejszego regulaminu.

W przypadku bezzasadnego roszczenia Kupującego z tytułu odstąpienia od umowy sklep Wielobranzowe.pl zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów opakowania towaru.

W przypadku zasadnego odstąpienia od umowy przez Kupującego, sklep gwarantuje zwrot kwoty równej zapłaconej cenie plus koszty wysyłki towaru do Wielobranzowe.pl . Środki pieniężne za nieuszkodzony, zwrócony w wymaganym terminie towar, są zwracane przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru oraz podpisanej faktury korygującej jeśli towar został zakupiony na firmę. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Wielobranzowe.pl .

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur ponosi Kupujący.

Postanowienia końcowe

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Wielobranzowe.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Umowa kupna - sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.

Błędne wskazania na skutek błędów czy też opóźnień w aktualizacji ceny towaru nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy.

Wszystkie produkty i nazwy, i znaki handlowe publikowane na stronach sklepu internetowego Wielobranzowe.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Wielobranzowe.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 Nr.101, poz.926 z póź. zm.) i nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia.

W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem Wielobranzowe.pl, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych w naszym sklepie, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Używamy Cookies - Więcej